vergoeding2

Vergoede zorg

Sinds januari 2015 valt vergoeding van alle jeugdzorg aan kinderen niet meer onder verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar, maar onder die van de gemeenten. Alle kinderen wonend in de volgende 10 gemeenten kunnen zorg van De Ontwikkelboom vergoed krijgen:

Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Den Haag, Voorschoten (voor Voorschoten zijn op dit moment ontwikkelingen, dus kunt u het beste even navragen wat de stand van zaken is), Wassenaar, Westland en Zoetermeer (mocht de gemeente waarin u woonachtig bent hier niet bij staan, dan bent u natuurlijk alsnog welkom bij de Ontwikkelboom, maar wordt de zorg niet vergoed).

Om voor vergoeding vanuit uw gemeente in aanmerking te komen is een verwijzing van een huisarts of een andere wettelijke verwijzer nodig (o.a. medisch specialist, jeugdarts, kinderrechter). Op de verwijzing dient specifiek verwezen te worden naar de Generalistische Basis GGZ en benoemd te worden op welk gebied er zorgen/klachten zijn. Er dient (een vermoeden van) een stoornis aanwezig te zijn. Indien de verwijzing klopt, dan wordt er een maximum aantal minuten hulpverlening vergoed. Dit geldt zowel voor directe gesprekstijd als voor (indirecte)administratietijd.

Mochten er meer gesprekken nodig zijn dan door de gemeente vergoed wordt binnen de Generalistische Basis GGZ dan hanteren wij het tarief passend bij niet-vergoede zorg en is het aan jullie de keuze om de behandeling al dan niet voort te zetten. Ook kan het zo zijn dat wij jullie dan doorverwijzen naar de Specialistische GGZ.

Niet-vergoede kinderpsychologie

In overige situaties kan vanzelfsprekend eveneens hulp verleend worden, maar dan worden de kosten niet vergoed. Het tarief overig (zorg) product voor niet-verzekerde zorg wat gerekend wordt is € 125,- per sessie. Dit geldt zowel voor directe gesprekstijd als voor (indirecte) administratietijd. Dit tarief is gebaseerd op de richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het is niet mogelijk deze facturen in te dienen bij uw zorgverzekeraar of bij de gemeente.

Verhindering

Wanneer u bij verhindering een afspraak minimaal 24 uur van tevoren afzegt, dan wordt het consult niet in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 24 uur wordt de helft van de kosten in rekening gebracht (€ 50,00). Wanneer u de afspraak niet afzegt én niet verschijnt, dan zijn wij genoodzaakt het consult geheel in rekening te brengen.

Regeling bij vakantie en calamiteiten/crisis

Indien er sprake is van een crisissituatie gedurende de avond, nacht, weekend of vakantie, kunt u terecht bij uw huisarts, de huisartsenpost of de spoedeisende eerste hulp.

In onze afwezigheid gedurende vakantie en ziekte kunt u terecht bij uw desbetreffende verwijzer. In de meeste gevallen is dat uw huisarts of Centrum Jeugd en Gezin (Sociaal Kern Team).

Klachten- en geschillenregeling

Er bestaat bij de Ontwikkelboom de mogelijkheid om een klacht en/of geschil voor te leggen aan de Klachtencommissie.

Wet Privacy

Bij de Ontwikkelboom werken we volgens de wet privacy en conform het model Kwaliteitsstatuut. We houden ons aan de wettelijke kaders van onze beroepsuitoefening.